Algemene Voorwaarden van UkkieTime

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachten

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Overmacht

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.Dag: kalenderdag;
4.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Hierna te noemen UkkieTime;
9.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en UkkieTime gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van UkkieTime.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
UkkieTime
Postbus 189
7000 AD Doetinchem
Telefoonnummer: 085-4010468
E-mailadres: contact@ukkietime.nl
KvK-nummer: 09138634
Btw-identificatienummer: NL1629.01.227.B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van UkkieTime en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen UkkieTime en consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij UkkieTime zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door UkkieTime erkend.
5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6.Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7.Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.Het aanbod is vrijblijvend. UkkieTime is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door u, behoudt UkkieTime
zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
Mondelinge toezeggingen verbinden UkkieTime slechts nadat deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van UkkieTime gelden niet automatisch ook voor
nabestellingen.

1.Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als UkkieTime gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden UkkieTime niet.
1.Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Kiddome gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
2.Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. UkkieTime kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Van het behang leveren wij desgewenst stalen.
3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

4.de prijs inclusief belastingen;

5.de eventuele kosten van verzending;

6.de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

7.het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

8.de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

9.de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen UkkieTime de prijs garandeert;

10.de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

11.of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

12.de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

13.de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

14.de gedragscodes waaraan UkkieTime zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

15.optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materiale

Artikel 5 – De overeenkomst
1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt UkkieTime onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door UkkieTime is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft UkkieTime passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal UkkieTime daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.UkkieTime kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. UkkieTime behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, u wordt hier binnen 5 werkdagen van op de hoogte gebracht.
5.UkkieTime zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij UkkieTime deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

1.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
2.Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan UkkieTime bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan UkkieTime retourneren, conform de door UkkieTime verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.U bent gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij UkkieTime, hiervoor dient u een e-mail te sturen naar contact@ukkietime.nl. In de deze e-mail vermeldt u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens. Tevens meldt u in deze e-mail dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand. U dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de ongeopende originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de artikelen bij u zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt en niet volledig aan alle voorwaarden van dit lid wordt voldaan vervalt het recht op ontbinding.

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het recht de geleverde goederen (de complete bestelling) binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan UkkieTime heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal UkkieTime dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de web winkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1.UkkieTime kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien UkkieTime dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door UkkieTime tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, bijvoorbeeld maatwerk;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop UkkieTime geen invloed heeft;

Artikel 9 – De prijs
1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven, indien de fabrikant tussen
2.In afwijking van het vorige lid kan UkkieTime producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar UkkieTime geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien UkkieTime dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
1.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2.Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is UkkieTime niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
3.De verzendkosten zijn maximaal €4,95 per bestelling binnen Nederland.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1.UkkieTime garandeert dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.
2.De garantietermijn van UkkieTime komt overeen met de fabrieks- garantietermijn. UkkieTime is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de artikelen voor elke individuele toepassing door u, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de artikelen.
3.Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen/2 weken na levering aan UkkieTime schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4.De garantie geldt niet indien:
a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van UkkieTime en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1.Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.In het kader van de regels van de koop op afstand zal UkkieTime bestellingen tenminste binnen 2 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.UkkieTime zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
4.Aan de leveringsplicht van UkkieTime zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door UkkieTime geleverde artikelen een keer aan u zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. In geval van retour geleverde pakketten bij verkeerde adresgegevens van plaats van levering, komen verzendkosten voor rekening van de consument.
5.Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
6.In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal UkkieTimee het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal UkkieTime zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van UkkieTime.
9.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij UkkieTime tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 12 – Betaling
1.Tenzij schriftelijk anders door UkkieTime is aangegeven, dient de betaling vooraf te geschieden. Betaling dient te geschieden middels:
1. iDEAL;
2. CreditCard;
3. PayPal;
Alle betalingen zijn in euro’s.

1.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan UkkieTime te melden.
2.In geval van wanbetaling van de consument heeft UkkieTime behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachten
1.U bent verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan UkkieTime deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan contact@ukkietime.nl. Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. U ontvangt na in behandeling nemen van uw klacht van ons een retouretiket inclusief frankering voor het retour zenden van de artikelen. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.1.Indien klachten van u door UkkieTime gegrond worden bevonden, zal UkkieTime naar haar keuze, of de geleverde artikelen kosteloos vervangen, of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van UkkieTime en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende artikelen, dan wel (naar keuze van UkkieTime) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van UkkieTime gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van UkkieTime voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
2. Gepersonaliseerde items kunnen niet geretourneerd worden, tenzij er zichtbare schade is bij het uitpakken van het product.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1.Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2.Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen u en UkkieTime, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij UkkieTime er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van uw woonplaats te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 15 – Overmacht
1.UkkieTime is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2.Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van UkkieTime evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3.UkkieTime behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is UkkieTime gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4.Indien UkkieTime bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
17.1 Eigendom van alle door UkkieTime aan u verkochte en geleverde artikelen blijft bij eigendom van UkkieTime zolang de u de vorderingen van UkkieTime uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, en zolang u de vorderingen van UkkieTime wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

  • No products in the cart.